Yleiset Toimitusehdot 1.4.2015 Alkaen

 

1.   SOVELTAMISALA JA SOVELTAMISJÄRJESTYS

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin OVAKO METALS OY AB:n (jäljempänä ”Ovako”) toimittamiin tuotteisiin. Nämä ehdot liitetään osaksi kutakin sopimusta mainitsemalla ehdoista esim. Ovakon tarjouksessa, tilausvah- vistuksessa, sopimuksessa tai laskussa taikka mainitsemalla ehdoista asiakkaalle muulla tavalla.

 

Jos Ovako ja asiakas ovat nimenomaisesti sopineet jostakin asiasta toisin kuin näissä ehdoissa sanotaan, näiden ehtojen soveltamisjärjestys on toissijainen. Asiakkaan viittaus muihin ehtoihin ei kuitenkaan syrjäytä Ovakon yleisiä toimitusehtoja, vaan näistä ehdoista poikkeavalla tavalla sopimisen täytyy tapahtua nimenomaisesti.

 

2.   TOIMITUKSEN TARKASTUSVELVOLLISUUS JA REKLAMAATIOAIKA

Toimituksen tilaaja tai tämän määrittelemä muu vastaanottaja (”tilaaja/vastaanottaja”) on velvollinen tarkasta- maan toimituksen asianmukaisuuden viivytyksettä sen jälkeen, kun toimitus on luovutettu.

 

Pintapuolisen tarkastuksen tulee tapahtua välittömästi vastaanoton yhteydessä. Mikäli reklamaatiota virheestä, joka on havaittavissa pintapuolisella tarkastuksella, ei ole toimitettu Ovakolle välittömästi toimituksen vasta- anoton jälkeen, toimitus katsotaan hyväksytyksi.

 

Yksityiskohtaisen tarkastuksen tulee tapahtua 7 vuorokauden kuluessa vastaanotosta. Mikäli reklamaatiota tuotteen virheestä ei ole toimitettu Ovakolle 7 vuorokauden kuluessa toimituksen vastaanotosta, toimitus katsotaan hyväksytyksi.

 

Jos virhe on senlaatuinen, että sitä ei ole mahdollista havaita yksityiskohtaisessa tarkastuksessa, reklamaatio on tehtävä heti sen jälkeen, kun kyseessä olevien tuotteiden ammattimaisen vastaanottajan olisi pitänyt havaita virhe. Muussa tapauksessa toimitus katsotaan hyväksytyksi. Joka tapauksessa reklamaatio on tehtävä viimei- stään yhden vuoden kuluttua siitä, kun Ovako on toimittanut tuotteen tilaajalle/vastanottajalle tai muutoin Ovako on vapaa kaikesta vastuusta.

 

Vastaanotoksi tulkitaan toimitusta koskevan rahtikirjan allekirjoittaminen tai muu toimenpide, joka osoittaa, että toimitus on saapunut tilaajan/vastaanottajan määräysvaltaan. Reklamaatio on toimitettava todisteellisesti joko kirjallisesti tai sähköisesti.

 

3.   TUOTTEIDEN SEURANTA

Tilaaja/vastaanottaja on velvollinen ylläpitämään rekisteriä siitä, minne se on jälleenmyynyt tai miten muutoin käyttänyt Ovakolta vastaanottamansa tuotteet, jotta Ovakon toimittamat tuotteet pystytään tarvittaessa jäljitt- ämään ja esimerkiksi vaihtamaan.

 

Mikäli tilaaja/vastaanottaja ei pidä edellä todettua rekisteriä, sillä ei ole oikeutta esittää vaatimuksia Ovakoa kohtaan tuotteen mahdollisessa virhetilanteessa.

 

4.   MAKSUEHTO JA VIIVÄSTYSKORKO

Maksuehto sovitaan tapauskohtaisesti (esim. tilausvahvistuksessa). Jos mitään ei ole sovittu, se on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on 18 % p.a.

 

 

5.   HANKINTAHINTOJEN MUUTOS

Mikäli muuta ei ole nimenomaisesti sovittu, pitkäaikaistoimituksissa käytetään kulloistakin toimituspäivän hintaa.

 

6.   TOIMITUSEHTO

Jollei muuta ole nimenomaisesti sovittu, tuotteisiin sovellettava toimitusehto on FCA Tampere, Ovakon toimipaikka.

 

7.   VAARANVASTUU

Tuotteisiin liittyvä vaaranvastuu siirtyy Ovakolta tilaajalle, kun tavara on luovutettu Ovakon toimipaikalla kuljettajan tai vastaanottajan määräysvaltaan.

 

8.   OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Omistusoikeus Ovakon toimitukseen siirtyy tilaajalle, kun koko kauppahinta on maksettu.

 

9.   VASTUUNRAJOITUS

Sikäli kuin toimitus on mahdollisesti virheellinen, Ovakon vastuu rajoittuu kaikissa tilanteissa siihen, että Ovako toimittaa uuden virheettömän tuotteen. Vaihtoehtoisesti Ovakolla on oikeus palauttaa virheellisen toimituksen kauppahinta.

 

Ovako ei ole velvollinen korvaamaan muita välittömiä kustannuksia kuin edellisessä kappaleessa on todettu eikä välillisiä vahinkoja.

 

10.   VIIVÄSTYS

Ovakon toimialalla ei ole harvinaista, että materiaalintoimittajat tai muut Ovakon sopimuskumppanit viivästyvät omissa toimituksissaan, mikä saattaa johtaa viivästyksiin Ovakon toimituksessa asiakkaalleen.

 

Viivästykseen sovelletaan sitä, mitä viivästyksestä todetaan Teknisen Kaupan terästen ja metallien yleisissä myyntiehdoissa (TK Teräkset ja metallit 2010).

 

Tilausvahvistuksessa tai muualla sovittu toimitusaika ei ole sitova, jollei niin ole nimenomaisesti sovittu. Jos nimenomaisesta sitovuudesta ei ole sovittu ja jos toimitus toteutuu ilmoitetun toimitusajan jälkeen, Ovako ei ole velvollinen korvaamaan tilaajan/vastaanottajan mahdollisia vahinkoja, ellei Ovako ole syyllistynyt tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen. Ovako ei ole milloinkaan vastuussa mahdollisista välillisistä vahingoista.

 

Mikäli toimitusajan sitovuudesta on nimenomaisesti sovittu, myös viivästyksen seurauksesta täytyy sopia nimenomaisesti, jotta Ovako olisi korvausvelvollinen.

 

Viivästys ei oikeuta tilaajaa/vastaanottajaa purkamaan sopimusta. Kaikissa tilanteissa Ovakon vastuu rajoittuu ennalta-arvattaviin ja sen toimialalla tyypillisesti esiintyviin vahinkoihin.

 

11.   YLIVOIMAINEN ESTE

Osapuoli ei vastaa viivästyksestä ja vahingosta, joka johtuu ylivoimaisesta syystä, kuten luonnonesteestä, tulipalosta, sodasta, liikennehäiriöstä tai työtaistelutoimenpiteestä (esim. lakko, sulku ja boikotti) tai muusta hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei kohtuudella ole voinut välttää.

Työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

 

Sopijapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

 

Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä todisteellisesti kirjallisesti tai sähköisesti toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

 

 

12.   SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos toinen osapuoli rikkoo sopi- musta eikä korjaa rikkomustaan 14 päivän kuluttua huomautuksesta.

 

Huomautus rikkomisesta on toimitettava todisteellisesti kirjallisesti tai sähköisesti.

 

13.   TK TERÄKSET JA METALLIT 2010

Sikäli kuin näissä ehdoissa ei ole jostakin asiasta toisin sanottu, sovelletaan Teknisen Kaupan terästen ja metal- lien yleisiä myyntiehtoja (TK Teräkset ja metallit 2010)

 

14.   SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia (poislukien lainvalintaa koskevat määräykset).

 

Mikäli osapuolet eivät pysty ratkaisemaan mahdollista erimielisyyttä keskinäisin neuvotteluin, asia ratkaistaan välimiesmenettelyssä välimiesmenettelyä koskevan lain mukaisesti. Välimiehiä on yksi, jos osapuolet valitsevat hänet yksimielisesti, ja muutoin kolme, jolloin kumpikin osapuoli valitsee yhden välimiehen ja nämä yhdessä puheenjohtajan.

 

Kummallakin osapuolella on kuitenkin oikeus saattaa toimitetun tuotteen laskusaatava toimivaltaisen yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

 

 

Ovako Metals Oy Ab on Ovako -konserniin kuuluva jakeluyhtiö. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen varasto- ja tehdastoimituksia Suomessa ja Baltiassa. Tuotevalikoima sisältää erikoisteräkset ja ruostumattomat teräkset. Palvelukonseptimme perustuu vankkaan osaamiseen myynnissä ja hankinnassa. Tuotteiden varastointi, esikäsittely ja jakelu on keskitetty nykyaikaiseen logistiikkakeskukseen Tampereen Lahdesjärvelle. Ovako Metals hankkii erikoisteräkset Ovakon omilta tehtailta, jolloin koko arvoketju valmistuksesta, varastoinnista, myynnistä ja jakelusta on omissa käsissä. Ruostumattomat teräkset Ovako Metals hankkii eurooppalaisilta toimittajilta, jotka edustavat alansa huippua.